Polityka Prywatności - Pika Polska Najtańszy Operator Kart Telefonicznych w Polsce!

Przejdź do treści

Polityka Prywatności

  
REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI PIKA POLSKA
Infolinia: 22 400 40 19

 
1. Ogólne
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym witrynę internetową
www.pikapolska.pl Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż Pika Polska, zachowując najwyższą
staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i
chronione przed nadużyciami. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo akceptację warunków niniejszej Polityki bezpieczeństwa.
2. Serwis
Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.pikapolska.pl prowadzonej przez Pika Polska Sp Z. o. o.
3. Administrator danych
Administratorem danych jest Pika Polska Sp. Z o. o., z siedzibą w Warszawie 00-511, przy ulicy Nowogrodzkiej 31, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000636571, REGON 365372552, NIP 8522623566; kapitał zakładowy 10 000 PLN , zwana dalej „Pika Polska”.
4. Cel i zakres przetwarzania danych
Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Pika Polska w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia
Usługobiorcy korzystania z usługi Pika Polska oraz zawierania umów na odległość. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane
przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie dla
celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń.
Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do Pika Polska. W przypadku, w którym Pika Polska wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usługi.
5. Odbiorcy danych
Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Pika Polska może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących
Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z
dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.
6. IP i MSISDN
W chwili połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym
adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z
połączeniem, takich jak:
- czas nadejścia zapytania;
- czas wysłania odpowiedzi;
- nazwa stacji Usługobiorcy;
- informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.
Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych
związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu statystycznym.
7. Zmiana polityki prywatności
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności firmy Pika Polska Sp. Z o. o. będą udostępniane na stronie www.pikapolska.pl.
Dlatego też prosimy o regularne jej sprawdzanie w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
8. Postanowienia końcowe
Powyższy dokument obowiązuje na witrynie www.pikapolska.pl. Pika Polska Sp. Z o. o. jako administrator portalu www.pikapolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom
umieszczonym na stronach portalu www.pikapolska.pl. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.


 
PIKA Polska Sp. Zo.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000636571, REGON 365372552, NIP 8522623566; kapitał zakładowy 10 000 PLN
Pika Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa
Strona www.pikapolska.pl wszelkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści